Polityka prywatności


Informacja

o przetwarzaniu przez Łukasza Klawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LukIT Solutions Łukasz Klawiński danych osobowych kontrahenta lub jego pracowników lub współpracowników

Mając na względzie, iż w związku z zawieraniem umów w toku prowadzonej przeze mnie działalności, pozyskuję dane osób wskazanych odpowiednio w komparycji umów lub przekazane bezpośrednio przez osoby podejmujące jakiekolwiek czynności w związku z realizacją umów uprzejmie informuję, iż przetwarzam te dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami. Jednocześnie informuję, iż w celu zwiększenia przejrzystości tekstu w niniejszej informacji zastosowałem bezpośredni zwrot "Ty", przez co należy rozumieć osobę fizyczną, której dane osobowe przetwarzam w co najmniej jednym z celów wskazanych w niniejszej informacji.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Klawiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LukIT Solutions Łukasz Klawiński, adres: Tczew (kod pocztowy: 83-110), ul. Henryka Sienkiewicza 5A, NIP: 5842664246, Regon: 221602647 (dalej: "Ja").

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Możesz się ze mną skontaktować:

 • pod adresem poczty elektronicznej: info@lukit.com.pl,
 • pisemnie pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 83-110 Tczew.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyłem inspektora ochrony danych z którym możesz się skontaktować poprzez: pocztę elektroniczną: info@lukit.com.pl lub pisząc na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 83-110 Tczew, z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Twoje dane osobowe, w zależności od przypadku, mogą być przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (zwane dalej: ?RODO?), w celu wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą Umową, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi nasz uzasadniony interes, tj. w szczególności:
  • w celach dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celu realizacji przeze mnie pozostałych czynności wykonywanych w moim uzasadnionym interesie, polegających na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi, działaniach archiwizacyjnych, działaniach marketingowych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.
ODBIORCY DANYCH

Mogę udostępnić Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa (np. przekazanie danych organom państwowym). Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z nami na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub obsługi finansowo-księgowej oraz innym niezależnym odbiorcom, w tym podmiotom realizującym przesyłki kuriersko ? pocztowe.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane do zawarcia i procedowania umowy obejmują lub mogą obejmować następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa lub prowadzonej działalności gospodarczej), dane adresowe (adres przedsiębiorstwa lub prowadzonej działalności gospodarczej), dane kontaktowe (telefony kontaktowe, adresy poczty elektronicznej), inne dane identyfikacyjne (numery NIP, REGON, PESEL, itp.).

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie przekazuję Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej, w tym do czasu zakończenia realizacji zawartej Umowy, a po tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone do przechowywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy, które to terminy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez nas do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur w celach podatkowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO, mogą Ci przysługiwać następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzani danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw możesz skierować swoje żądanie poprzez e-mail: info@lukit.com.pl oraz drogą korespondencyjną z dopiskiem ?Inspektor ochrony danych? na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 83-110 Tczew.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem korespondencyjnym: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe nie będą podlegać algorytmom podejmującym zautomatyzowane decyzje, w tym podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pozyskania Twoich danych są lub mogą być:

 • umowa lub załączniki,
 • ogólnie dostępne bazy takie jak KRS, CEiDG,
 • informacje przekazywane w ramach realizacji umowy, w tym informacje przekazane mi przez Twoich przełożonych lub współpracowników, którzy podają Twoje dane jako dane osoby do kontaktu w związku z realizacją umowy.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości jej realizacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.